Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Crossfit NIMBL. ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Crossfit NIMBL. en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Na inschrijving via het inschrijfformulier bij CrossFit Superfit wordt de ingeschrevene lid van CrossFit Superfit. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Minderjarigen ( onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan CrossFit Superfit.
 3. Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 2. De Sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
 3. De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van CrossFit Superfit, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CrossFit Superfit, of van derden in de ruimste zin des woord.
 4. CrossFit Superfit en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal CrossFit Superfit en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

 1. De Sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor CrossFit Superfit. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met de CrossFit Superfit overeenkomstig de Gedragsregels te gedragen.
 2. Bij misdraging van de Sporter of ander een lid van CrossFit Superfit, waaronder het overtreden van de Gedragsregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit Superfit eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

 1. De abonnementsvorm van CrossFit Superfit zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 2. CrossFit Superfit behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 3. De lessen van CrossFit Superfit zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal CrossFit Superfit gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook of op de internetsite. CrossFit Superfit behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Superfit te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Superfit te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur CrossFit Superfit zal CrossFit Superfit geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

 1. Een lidmaatschap van CrossFit Superfit is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. De abonnementsvorm is maandelijks opzegbaar met in acht neming van artikel 5, lid 3.
 3. De abonnementsvorm heeft 1 maand opzegtermijn.
 4. De abonnementsvorm lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van 1 maand na volgt na de ontvangstdatum van deze schriftelijke opzegging.
 5. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. CrossFit Superfit is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Superfit eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Het lesgeld moet in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand automatisch worden overgemaakt.
 3. Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling wordt in eerste week van iedere nieuwe kalendermaand geïncasseerd.
 4. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
 5. Het lesgeld is ook verschuldigd indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit Superfit heeft verkregen nadat De Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Superfit.
 6. Mocht CrossFit Superfit de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het CrossFit Superfit vrij om de vordering uit handen te geven. Alle door CrossFit Superfit gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CrossFit Superfit.